Viedokļi, publikācijas, intervijas

AGNESE VILCĀNE: Par bērnu attīstībai labvēlīgu vidi Salaspilī

Viedokļi, publikācijas, intervijas

Mans redzējums par šo tēmu ir balstīts uz konkrētām situācijām, kuras esmu piedzīvojusi kopā ar saviem bērniem. Šī ir tēma pārdomām un secinājumiem gan bērnu vecākiem, gan visiem pedagogiem Salaspilī un novadā, gan tiem speciālistiem, kuri ir izveidojuši sistēmu ar domu, ka tā kalpo ikkatra bērna vajadzībām un interesēm. Bet vai tas tā ir?

Kad mans bērns sāka apmeklēt bērnudārza 2-3 gadīgo grupu, šķita, ka viss būs labi. Bet pēc pāris mēnešiem viss mainījās – parādījās neapmierinātība, un agrākais prieks par “dārziņu” lēnām pārvērtās dažādās negatīvās izpausmēs. Ar laiku sākās nevis bērna attīstība, bet  stagnācija. Galu galā viss atrisinājās – mums atļāva “pārcelties” uz citu grupiņu. Es šajā situācijā nevainoju audzinātājas. Grupiņā tika uzņemti vairumā bērni no krievvalodīgajām ģimenēm, kuri latviešu valodu nesaprata. Domāju, ka šajā bērnudārzā tika īstenota Pirmsskolas izglītības programma, nevis Mazākumtautību izglītības programma. Bet varbūt tā bija kāda bilingvālās izglītības programma? Visādā ziņā mēs, bērnu vecāki, par to nebijām informēti. Turklāt daļa bērnu vecāku pat necentās ar savu bērnu runāt latviski pat bērnudārza telpās, kur nu vēl mājās… Ko darīt audzinātājai? Būtu it kā jānosaka, ka nepieciešamas obligātas krievu valodas zināšanas, jo jāzina, ko bērni saka un kā  sarunāties ar vecākiem, ja viņi neprot latviešu valodu?  Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmma paredz bērnam atbalstošu vidi valsts valodas apguvē. Un šajā situācijā bez tā nevarēja iztikt. 

Un ko darīt pārējiem bērniem, kamēr audzinātāja citiem māca latviešu valodu un veido atbalstošo vidi? Tātad par kvalitatīvu Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu šajā situācijā nevaram runāt. Bet varbūt tā ir speciāli veidota bilingvālā apmācība, kā tas  ir ieplānots Salaspils skolu attīstības modelī? Bet vai tas ir vajadzīgs latviski runājošo ģimeņu bērniem? Diemžēl tāda situācija vairāk vai mazāk ir vērojama Salaspils bērnudārzos. Ja jau tāda sistēma tiek veidota, tad jājautā Salaspils novada izglītības politikas veidotājiem: kāpēc  šādās grupās nav pedagoga palīga, kurš runā krieviski un kurš varētu vadīt krievvalodīgajiem bērniem un viņu vecākiem papildus latviešu valodas nodarbības? Saistībā ar iepriekš minēto – Izglītības likuma24.pants nosaka  Pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru veidošanu, kas Salaspils situācijā lieti noderētu: (1) Pirmsskolas izglītības konsultatīvie centri sniedz vecākiem un izglītības iestādēm konsultatīvu un metodisku palīdzību pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošanā skolai. (2) Pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru var izveidot kā pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienību vai kā patstāvīgu izglītības atbalsta iestādi. (3) Kārtību, kādā vecāki saņem konsultatīvu un metodisku palīdzību pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā, nosaka dibinātājs.

Turklāt “Noteikumos par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 11. punktā noteikti Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas principi,  kur cita starpā noteikts, ka  tiek respektēta bērnu dažādība arī  pēc valodas, intelektuālās attīstības un citām pazīmēm, ka  tiek nodrošinātas bērna individuālās vajadzības, ievērojot vides pieejamības principus. Pedagoģiskā procesa organizācija paredz Izglītības programmu īstenošanu “atbilstoši bērna spējām, interesēm, individuālajai pieredzei un vajadzībām, sekmējot katra bērna individuālos sasniegumus.” Vai tas nebūtu jāņem vērā, īstenojot izglītības politiku? Varbūt ir pats pēdējais laiks sniegt palīdzību tām ģimenēm, kur paši ģimenē nevar sevišķi palīdzēt bērnam iemācīties latviešu valodu? Tas viss, protams, ir pašvaldības pienākums. 

Tātad – pašvaldībai nerūp izglītības kvalitāte pirmsskolās, un diemžēl netiek nodrošināta pēctecība skolās. 1. klasē, kurā mācās arī mans bērns, drīz vien parādījās problēmas, kas saistītas ar dažu bērnu vājo latviešu valodas zināšanu līmeni. Vecāki, protams, vaino skolu un skolotāju… Salaspilī, komplektējot 1. klases, netiek ņemts vērā tas, ka latviešu valodai kā dzimtās valodas mācību priekšmetam ir uzdevums veidot speciālās lingvistiskās zināšanas un prasmes, kas ietver valodas, runas un rakstu prasmi, valodas sistēmas izpratni. Latviešu valodai kā mācību priekšmetam 1. klasē ir tāda specifika, ka šajās stundās skolēni mācās klausīties, skaidri un loģiski izteikties, attīsta lasīt un rakstītprasmes. Bet 1. klasē tiek uzņemti  bērni, kas  nav apguvuši elementāru lasītprasmi un rakstītprasmi. Tas ir ļoti satraucošs rādītājs, jo šie skolēni patstāvīgi nevar veikt uzdevumus ne vien valodā, bet arī citos mācību priekšmetos. 

Mācību priekšmetu standarti un programmas norāda 1. klases mācību procesa laikā apgūstamās prasmes un zināšanas. Jo labāk tās ir attīstītas pirmsskolas periodā, jo vieglāk bērnam iekļauties mācību programmu apguvē 1. klasē. Kā padarīt vieglāku bērna pāreju no pirmsskolas izglītības iestādes uz skolu? Varbūt atjaunot sešgadīgo nodarbības skolā, lai bērns pierastu pie jaunās vides un prasībām? Un noteikt stingrākas prasības bērnudārzā – sagatavošanas posmā iemācīt visus bērnus labi lasīt latviešu valodā, samazināt bērnu skaitu sagatavošanas grupās, lai pievērstu lielāku uzmanību katram bērnam, īpašu uzmanību pievēršot bērniem no krievvalodīgajām ģimenēm.

Problēma, kura gadiem netiek risināta, pašlaik smagi sit, jo Salaspilī vietvara nav uzskatījusi par vajadzību uzbūvēt jaunu un mūsdienīgu skolas ēku – 1.vidusskola nespēj uzņemt visus pirmklasniekus! Bērnu vecāku neapmierinātība un izmisums liek vest bērnus uz citām pašvaldībām vai arī uz latviešu bērnu vajadzībām pielāgoto 2.vidusskolu. Vai tur tiek garantēta droša vide un izglītības kvalitāte? Skaidrs, ka tā nerada piederības labsajūtu ne bērniem, ne vecākiem. Vai kāds ir runājis iepriekš ar vecākiem, izskaidrojis situāciju, centies palīdzēt? Maz ticams. Jāsecina, ka izglītības jomas koordinatori un  vadošie darbinieki Salaspilī  ir vājas un mūsdienu prasībām neatbilstošas amatpersonas…

Un kas tiek darīts, lai nodrošinātu digitālas izglītības procesu Salaspils novadā? Es savu dēlu (to darījuši daudzi salaspilieši) vedu uz Rīgu uz nodarbībām speciāli bērniem, lai apgūtu programmēšanas pamatus, jo šeit to nav iespējams īstenot. Bet tai pašā laikā iedzīvotājiem tiek stāstītas utopiskas idejas par koncepcijas “Salaspils – zinātnes pilsēta”ieviešanu. Akūti būtu nepieciešams izveidot Digitālo izglītības centru vai arī Tehnoloģiju un inovāciju centru (turpmāk – Centrs) ar mērķi nodrošināt centralizēti tehnoloģiju pieejamību un atbalstu vispirms jau skolotājiem. Šāds Centrs nodrošinātu mācību procesa norisi – uz Centru varētu ierasties skolēnu grupas, kuras apgūtu tehnoloģiju un inovāciju priekšmetus, vai ierastos uz modulārām nodarbībām pēc nepieciešamības, savukārt vidusskolas skolēni Centru apmeklētu mācību priekšmetu apguves ietvaros. Centrs nodrošinātu atbalstu skolotājiem mācīšanās procesa laikā. Varētu organizēt interešu izglītības apmācības un pulciņus dažādām grupām. Turklāt zināms, ka skolēnu mācību sasniegumi Salaspilī (īpaši matemātikā, fizikā) neiztur CE Pierīgas skolu konkurenci. Centra izveide dotu iespēju vidējās izglītības pamatlīmeņa un padziļinātā līmeņa kursu īstenošanai tehnoloģiju mācību jomā, kā arī 1) Specializēto mācību kursu izstrādi un īstenošana tehnoloģiju mācību jomā; 2) Moduļu īstenošanu tehnoloģiju mācību jomā pamatizglītības posmā; 3) Interešu izglītību; 4) Talantu apmācības programmu īstenošanu 5); Izglītojošas aktivitātes novada iedzīvotājiem. 

Vai maz ir izveidota Salaspils novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģija 2021.-20…gadam? Tas ir nepieciešams, lai celtu izglītības kvalitāti un “noturētu” vidusskolas līmeni, atjaunotu skolēnu un sabiedrības interesi par eksaktajām zinībām, paaugstinātu sabiedrības prasmi datoru un mūsdienu iekārtu lietošanā.

One thought on “AGNESE VILCĀNE: Par bērnu attīstībai labvēlīgu vidi Salaspilī”

  1. Paldies par Júsu redzējumu, pilnīgi piekrītu! Lai bērnu pieregistrētu uz skolu, mums vecākiem bija jācełas pusnaktī, lai nosūtītu registrācijj skolai, tas nav normāli….. stresa pilns mēnesis vai vispār tiks skolā. pasvaldībā kurā dzīvojam Visu savu mūžu mums jājútas droši un vėlamiem, gan mums pašiem, gan mūsu bērniem!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
WhatsApp čats